Què és la institució de la Síndica de Greuges de Barcelona?


La institució de la Síndica de Greuges de Barcelona és un òrgan unipersonal complementari de l’administració municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, així com de les persones que es trobin a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat, supervisa l’actuació de l’administració municipal i dels serveis públics que en depenen, especialment tot allò que fa referència als drets i llibertats establerts en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

La base legal de la institució es troba en la Llei municipal i de règim local de Catalunya del 2003, any en què va ser implantada a l’Ajuntament de Barcelona i establert el seu reglament. El Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el Reglament de la Sindicatura de Greuges el dia 21 de març de 2003, i més tard, amb data de 19 de gener de 2005, van reglamentar-se els aspectes complementaris de l’organització i el seu funcionament.

La primera síndica de greuges de Barcelona va ser Pilar Malla i Escofet. Malla va ser nomenada per unanimitat de tots els grups polítics el 24 de novembre de 2005. L’actual síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà i Planas, també va ser elegida per unanimitat i nomenada el 30 d’abril de 2010 pel Ple del Consell Municipal a proposta de l’alcalde. Vilà va prendre possessió del seu càrrec el dia 13 de maig de 2010 per exercir el mandat de supervisar l’administració municipal de forma independent i objectiva per un període de cinc anys.

La Sindicatura de Greuges va ser inclosa a la Carta Municipal de Barcelona el 23 de desembre de 2014. Amb la incorporació a la Carta Municipal, la Sindicatura ha quedat reconeguda per llei. Així, la regulació d’aquesta figura, més enllà del seu Reglament orgànic, permet el ple reconeixement del dret dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona a veure revisada la seva causa per una institució independent, propera i objectiva, que es pronunciarà en termes de dret i d’equitat sobre la seva reclamació.

L’1 de juliol de 2016, Vilà, va ser reelegida pel plenari del Consell Municipal per un segon mandat de cinc anys. En el plenari, Vilà va rebre el suport de tots els grups municipals (Barcelona en Comú, CiU, Ciutadans, ERC, PSC i PP), a excepció de la CUP, que va abstenir-se.